Agricola 15 อากริโคลา 15

Agricola 15 อากริโคลา 15

1. กระดานฤดูกาล --> แก้ไขแอ็กชันฤดูหนาว:

 

จากเดิม

"จ่ายอาหาร 1 ชิ้น ต่อการพรวนดินแต่ละครั้ง และจ่ายไม้เพิ่ม 2 ชิ้น"

แก้ไขเป็น

"จ่ายอาหารเท่ากับการเก็บเกี่ยวที่เหลือ และจ่ายไม้เพิ่ม 2 ชิ้น"

 

 

2. ภาคผนวก หน้าที่ 10 หัวข้อ การเล่นผ่านฤดูกาล --> แก้ไขแอ็กชันฤดูหนาว:

จากเดิม

"จ่ายไม้ 2 ชิ้น และจ่ายอาหารเท่ากับการเก็บเกี่ยวที่เหลือ เพื่อใช้แอ็กชัน "เพิ่มสมาชิกครอบครัวโดยมีห้องเท่านั้น"

เป็น

"จ่ายไม้ 2 ชิ้น และจ่ายอาหารเท่ากับการเก็บเกี่ยวที่เหลือ เพื่อใช้แอ็กชัน "เพิ่มสมาชิกครอบครัวโดยไม่ต้องมีห้อง"

 

สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อ อากริโคลา 15 ปี เวอร์ชั่นภาษาไทย สามารถขอรับแผ่นสติ๊กเกอร์ติดทับจุดผิดได้ที่ลิงก์นี้